Możliwość komentowania Opłaty została wyłączona

Zarządzenie Dyrektora  z dnia 28.02.2019r  w sprawie zmiany stawki wyżywienia w Przedszkolu im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu

Pobierz “SKM_C22719022810240.pdf” SKM_C22719022810240.pdf – Pobrano 89 razy – 210 kB

WYCIĄG ZE STATUTU PRZEDSZKOLA

Zasady odpłatności za przedszkole

Pobierz “Uchwała” SKMBT_C22018020610470.pdf – Pobrano 146 razy – 447 kB

7.Realizacja podstawy programowej  w ramach pięciu godzin jest bezpłatna.
7.a Organ prowadzący przedszkole ustala opłatę za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Odpłatność za świadczenia jest naliczania za każdą rozpoczętą godzinę, przy czym pierwsze pół godziny 6,30 – 7,00 liczone jest jako ½  godziny, następnie:

7,00- 8,00 – pierwsza godzina

13,00- 14,00- druga godzina

14,00-15,00 – trzecia godzina

15,00- 16,00 – czwarta godzina.

 

7b. Opłata o której mowa ust. 7a podlega odliczeniom za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

1.Opłatę za świadczenia należy uiszczać od 1 do 15 dnia powszedniego danego miesiąca,

7c. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się elektronicznie. Rodzice ( opiekunowie) przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola zobowiązani są do elektronicznego potwierdzenia wejścia i wyjścia dziecka z placówki poprzez użycie indywidualnej karty dziecka. Nie zaewidencjonowanie  pobytu dziecka, które jest w przedszkolu skutkuje pełnym rozliczeniem pobytu dziecka tj. 4,5 godziny.

7d. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu ewidencji „ Punktualny przedszkolak”.

7e. koszty kart ewidencji dzieci „Punktualny przedszkolak” pokrywa rodzic(opiekun).

  1. Opłatę za żywienie  uchwala   dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym    .

1.    dzienną stawkę wyżywienia proponuje intendent w oparciu o raporty żywieniowe i kalkulację kosztów w przedszkolu.

2.    dziecko w przedszkolu może korzystać z 3 posiłków (śniadanie + obiad + podwieczorek),

3.    dzieci z klas „zerowych”, ze względu na zmianowość, mogą korzystać z 2 posiłków  (śniadanie +obiad  lub  obiad + podwieczorek) ,

4.    rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pokrycia kosztów produktów żywnościowych zgodnie z liczbą dni pobytu dziecka w przedszkolu i ustaloną stawką, opłatę tę należy uiszczać od 1 do 15 dnia powszedniego danego miesiąca, 

5.    w przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia nieobecności do godz. 1200 dnia poprzedzającego dzień nieskorzystania ze stołówki.

Wpłat za świadczenia przedszkola należy dokonywać  na rachunek bankowy PKOBP o/ Złocieniec:

nr konta obowiązujący od 01.01.2014r.:  36 1020 2847 0000 1802 0056 0169

TREŚĆ WPŁATY: Za świadczenia przedszkola za m-c…- imię i nazwisko dziecka, grupa
Do 15 – tego każdego miesiąca.
Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.